Čime se bavimo

Naše Usluge

Krivično Pravo

Usluga odbrane okrivljenih u krivičnom postupku u Srbiji, uz stalnu dostupnost svojim klijentima za sva pitanja i savete. Istražujemo do najmanjeg detalja sve mogućnosti u pripremi temeljne odbrane ne ostavljajući ništa po strani. Zato je od velike važnosti potražiti savetovanje, pripremu I stalno prisustvo advokata od samog početka krivičnog postupka. Takođe, kancelarija pruža usluge zastupanja oštećenih u krivičnom postupku.

Obligaciono Pravo

U oblasti obligacionog prava naša kancelarija sastavlja tužbe, žalbe, odštetne zahteve, prigovore, vansudska poravnanja i pruža druge pravne usluge u ostalim sporovima u vezi sa obligacionim odnosima. Sastavljamo sve vrste ugovora, kao i aneksa ugovora, uz pružanje pravnih saveta. Pružamo i pravnu zaštitu u slučaju neispunjenja ugovora, a vršimo i zastupanje stranaka u postupcima radi poništaja ugovora. Takođe, zastupamo klijente u parničnom postupku radi naknade kako materijalne, tako i nematerijalne štete.

Privredno Pravo

Usluge pomoći oko izbora pravne forme privrednog društva koja najviše odgovara vašoj poslovnoj ideji, kao i da promenite vlasničku strukturu, da saznate više o pravima i obavezama rukovodilaca i članova, da prodate svoju kompaniju, likvidirate privredno društvo, te u svim drugim pitanjima koja se tiču vašeg poslovanja. Takođe vršimo usluge izrade i pregleda različitih vrsta ugovora, (ugovore sa poslovnim partnerima, dobavljačima, logističkim i transportnim kompanijama itd.), kao i internih akata, kao I zastupanje pravnih lica pred domaćim sudovima.

Porodično i nasledno pravo

Pružanje pravnih saveta i usluge u oblasti porodičnog prava u brakorazvodnim sporovima, sporovima radi vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja roditeljskog prava, zakonskog izdržavanja ili izmene visine zakonskog izdržavanja, modela viđanja dece ili izmene modela viđanja dece i dr.

Pružamo sve vrste pravnih saveta i usluga u pogledu ostavinskog postupka, a naročito za sastavljanje predloga za pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje stranaka u ostavinskom postupku, pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta i sastavljanje testamenta.

Nepokretnosti Stvarno Pravo

Usluge zastupanja i savetovanja investitora, građevinskih firmi, kupaca i zakupaca nepokretnosti. Između ostalog naše usluge u ovoj oblasti obuhvataju sastavljanje ugovora o kupoprodaji zemljišta, stanova, poslovnih i stambenih zgrada, ugovora o zakupu, hipoteci. U okviru usluga koje pružamo su i savetovanje i zastupanje u oblasti gradnje i dobijanja neophodnih dozvola pred nadležnim organima, sastavljanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, regulisanje investitorskih odnosa, zastupanje u vezi sa upisom prava svojine u katastar nepokretnosti, davanje saveta u oblasti nepokretnosti, zastupanje i savetovanje u sporovima vezanim za projekte u ovoj oblasti.
Usluge pružanja saveta i zastupanja klijenata u postupcima radi zaštite prava svojine, prava službenosti, prava zaloge, prava državine, kao i u svim ostalim postupcima u oblasti stvarnog prava.

Vanparnični i parnični postupak

U vanparničnom postupku, pružamo savete, usluge zastupanja klijenata u postupcima radi potpunog ili delimičnog lišenja poslovne sposobnosti, radi proglašenja nestalog lica za umrlo, radi utvrđivanja vremena i mesta rođenja, radi produženja roditeljskog prava, radi davanja dozvola za stupanje u brak maloletnim licima, radi deobe zajedničkih stvari ili imovine, radi uređenja međa i mnogim drugim.

Pružamo sve pravne usluge iz oblasti parničnog postupka – sačinjavanje tužbi i ostalih pravnih akata, kao i zastupanje u opštem parničnom postupku. Pored toga, sačinjavamo sve vrste tužbi i zastupamo stranke u posebnim parničnim postupcima.

Uspešnih Slučajeva
Zadovoljnih Klijenata
Advokata
Radnih Sati
Upoznajte naš tim

Advokat

Advokat Milivoje M. Glišić

Advokat Milivoje M. Glišić diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, međunarodni smer. Karijeru započinje u Šapcu, kao advokatski pripravnik u Višem sudu u Šapcu. Nakon položenog pravosudnog ispita pred komisijom Ministarstva pravde Republike Srbije, osniva samostalno Advokatsku kancelariju Glišić.

Advokat Milivoje M. Glišić je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Šapca.

Advokat Milivoje M. Glišić uspešno pruža usluge u gotovo svim oblastima prava.

Mi pružamo pravne usluge

Dobrodošli u advokatsku kancelariju Glišić

Izvršni i prekršajni postupak

U izvršnom postupku pružamo različite usluge u vidu zastupanja stranaka u izvršnom postupku pred sudovima i javnim izvršiteljima, sastavljanja predloga za izvršenje I sve usluge vezane za izvršni postupak.

Odbrana i zastupanje klijenata u prekršajnom postupku pred domaćim sudovima. Usluge koje vršimo u prekršajnom postupku obuhvataju: Davanje usmenih i pisanih pravnih saveta i mišljenja. Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja u oblasti saobraćajnih prekršaja. Sastavljanje pisane odbrane. Odbrana u prekršajnom postupku. Podnošenje pravnih lekova u toku celokupnog postupka.

Krivično Pravo

Odbrana lica u svim fazama krivičnog postupka pred domaćim sudovima, kao i zastupanje oštećenih u krivičnom postupku. Usluge u krivičnom postupku obuhvataju: Davanje usmenih i pisanih pravnih saveta i mišljenja. Podnošenje privatnih krivičnih tužbi za krivična dela za koja se ne goni po službenoj dužnosti i zastupanje privatne krivične tužbe. Pregovaranje i zaključivanje sporazuma o priznanju krivičnog dela. Podnošenje predloga za primenu instituta odlaganja krivičnog gonjenja. Postupanje u pritvorskim predmetima. Odbrana u predistražnom, istražnom i sudskom krivičnom postupku. Podnošenje pravnih lekova na javnotužilačke i sudske odluke u toku celokupnog postupka. Angažovanje i saradnja sa stručnim savetnicima u predmetima privrednog kriminala. Podnošenje molbi za spajanje kazni, brisanja osude, zahteve za rehabilitaciju i molbi za puštanje na uslovni otpust.

Upravno Pravo

  • zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu
  • zastupanja pri ostvarivanju prava u svim postupcima pred organima uprave
  • zastupanje u svim postupcima pred Katastrom nepokretnosti
  • zastupanje u postupcima parcelacije, legalizacije, kod izrade urbanističkih projekata i planova, podnošenje prigovora za javni uvid
  • pokretanje i vođenje svih postupaka za ostvarivanje prava na penziju
  • pokretanje i zastupanje u policijskim i inspekcijskim poslovima pokretanje i vođenje upravnih sporova za poništaj rešenja organa uprave-državnih organa